Provozní a návštěvní řád

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků Prvního volnočasového EKOParku Liberec. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

1. Účel ploch EKOParku

Sportovní část EKOParku je určená k provozování sportovních činností v podobě: crossfit, workout, jóga, TRX, aj.

Součástí areálu jsou toalety a technické zázemí parku.

Volnočasová část EKOParku slouží k relaxaci, pikniku a využití volného času. Volnočasový prostor je určen pro návštěvníky EKOParku. Na základě dohody v určitých hodinách také vyčleněno pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

2. Správa areálu

Celý areál EKOParku spravuje správce První volnočasový EKOPark Liberec, z. ú.

Správce zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a volnočasové plochy.

Správce otevírá a zavírá areál, zapůjčuje další vybavení.

Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu návštěvníky EKOParku.

Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řády jednotlivých stanovišť pro návštěvníky.

Správce zakazuje využívání všech dřevěných prvků po dobu, kdy je První volnočasový EKOPark Liberec, z.ú. provozován v režimu úředních schvalovacích procesů (předpokládané ukončení schvalovacích procesů 09/2018). Bez akceptování této podmínky není možný přístup do areálu.

Návštěvníci se v EKOParku pohybují na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za bezpečnost návštěvníků a uživatelů volnočasového prostoru a ani neručí za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Za újmu na zdraví, popř. životě návštěvníka (úrazy), které jsou způsobeny nesprávným využíváním volnočasového areálu, vlastní nekázní, přeceněním vlastních schopností a zdravotního stavu, či nerespektováním Provozního řádu parku provozovatel nenese odpovědnost.

Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských zařízení a organizací, či vzhledem ke klimatickým podmínkám nebo ročnímu období.

3. Provozní pokyny pro návštěvníky EKOParku Liberec

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci EKOParku Liberec povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce parku a dozorujících osob.
 2. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do areálu EKOParku.
 3. Za deště, bouřky a větru musí návštěvníci z důvodu bezpečí neprodleně opustit EKOPark.
 4. Správce areálu dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu, přijímá objednávky na rezervace a zapůjčuje sportovní vybavení.
 5. Vstup do areálu EKOParku je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu EKOParku mimo provozní dobu je zakázáno.
 6. Vstup osob mladších 18 let do EKOParku je možný pouze v doprovodu dospělé osoby.
 7. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli EKOParku v plné výši.
 8. Osoby mladší 15 let mohou využívat veškeré volnočasové plochy pouze pod dohledem a za odpovědnosti osoby starší 18let.
 9. V případě, že se Vám nebo Vašemu dítěti stane úraz, případně jste svědky takové události, kontaktujte bezodkladně zdravotnickou službu na čísle 155, případně nahlaste nehodu na pokladně nebo kterémukoliv ze zaměstnanců EKOParku.
 10. Závěsné sítě jsou určeny pro relaxaci, ne primárně k houpání. Jejich používání je na vlastní nebezpečí.
 11. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s provozním zařízením EKOParku (vypínače, ovládání, nářadí apod).
 12. Konzumace vlastních potravin a nealkoholických nápojů je v parku povolena.
 13. Zákaz vnášení skleněných nádob, sklenic a lahví.

14.V areálu EKOParku je přísně zakázáno:

 • až do odvolání využívat všechny dřevěné prvky či na ně vstupovat
 • kouřit v celém areálu EKOParku
 • manipulovat s otevřeným ohněm mimo ohniště
 • zapalovat nebo odstřelovat světlice či jiné pyrotechnické prostředky
 • požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
 • jezdit na kole, motorkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
 • vodit psy a jiná zvířata do areálu EKOParku
 • krmit zvířata vlastním krmením
 • útočit na zvířata, vhazovat jakékoli předměty a vstupovat do výběhu
 • ničit zeleň a venkovní mobiliář EKOParku
 • přemisťovat volný mobiliář areálu bez souhlasu správce parku
 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakožto i předměty, které lze jako zbraň použít
 • vstupovat do EKOParku pod vlivem omamných látek
 • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. privátní zóna Apartmánů, technická část EKOParku)
 • vstupovat za ohrazení, přelézat ohrady a bariéry, lézt po stromech
 • vstupovat na plošiny v korunách stromů bez předchozího svolení provozovatele či správce
 • hlučným chováním obtěžovat ostatní návštěvníky
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 • věšet se na ochranné sítě, branky, ploty a svévolně poškozovat zařízení a vybavení EKOParku
 • používat crossfit, workout mobiliář bez přítomnosti trenéra
 1. V areálu EKOParku jsou pro návštěvníky volně přístupná WC.
 2. Pořízení fotografií v EKOParku za účelem komerčního využití je povoleno jen za předem domluvených podmínek s majitelem EKOParku. V případě porušení je správce EKOParku oprávněn žádat o vydání nebo odstranění obrazového materiálu a vykázání s EKOParku.
 3. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem nebo jinými odpovědnými osobami z areálu EKOParku vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR a Městské policie.
 4. Beru na vědomí, že v EKOParku jsou pořizovány při různých akcích a činnostech reportážní fotografie a časově omezené audio a video záznamy.
 5. V zájmu bezpečnosti osob a ochrany majetku je v areálu EKOParku instalován kamerový systém se záznamem. Registrovaný správce: SunGarden.cz s.r.o. IČ 22798749, číslo registrace u ÚOOÚ  – 00074506

 

V naléhavých případech kontaktujte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání 112

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156

Hasiči 150

Kontakt na provozovatele parku:

info@ekoparkliberec.cz, www.ekoparkliberec.cz, +420 776 454 238

Provozovatel
První volnočasový EKOPark Liberec, z.ú.
Venušina 897/5
460 01  Liberec 1
IČO: 05461642

Platnost provozního řádu: Tento provozní řád je platný od 25. 7. 2018